อธิการฯ มทร.ธัญบุรี ย้ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย สู่ ม.นวัตกรรม

อธิการฯ มทร.ธัญบุรี ย้ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย สู่ ม.นวัตกรรม

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม หรือ Innovative University และนิทรรศการ ณ หอประชุมใหญ่ราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ของ มทร.ธัญบุรี ไปสู่หน่วยงานในสังกัด และจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565

 

 

การพัฒนา มทร.ธัญบุรี มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมในระยะที่ผ่านมา ได้ยึดแนวทางพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 โดยแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น 4 ระยะตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งระยะที่ 1 ได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 ประกอบกับพลวัต และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สังคมภูมิภาค และสังคมในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ตลอดจนสภาวะที่ผันผวนจากโรคโคโรนาไวรัส ความผันผวนของสังคม